Institute of Physics and Technology

Intel-Техно Україна

×
Вхід:

Категорії та підкатегорії конкурсу

  1 МАТЕМАТИКА

 
 • Алгебра  та теорія чисел
 • Комбінаторика, теорія графів
 • Оптимізація, теорія ігор
 • Геометрія і топологія
 • Математичний аналіз, теорія  ймовірностей  та математична статистика
 • Логіка та дискретна математика
 • Інше

 2  ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Фізика – наука про матерію та енергію і взаємодії між ними.

Астрономія – вивчення будь-яких об’єктів у Всесвіті поза межами Землі.

 • Атомна, молекулярна, ядерна та оптична фізика
 • Астрономія, космологія  та астрофізика
 • Конденсована  речовина і матеріали
 • Магнетизм, електрика, електромагнетизм і плазма
 • Механіка
 • Біофізика,  фізична хіміявивчення фундаментальних фізичних основ хімічних систем і процесів, у тому числі хімічної кінетики, хімічної термодинаміки, електрохімії, фотохімії, спектроскопії, статистичної механіки і астрохімії.
 • Інше

ІНЖЕНЕРІЯ

3.1 Інженерна механіка.

 Дослідження, спрямовані на розділи науки і техніки, які включають рух або структуру. Рух може бути викликаний пристроєм або впливати на пристрій.

 • Аерокосмічна та авіаційна інженерія
 • Цивільна інженерія
 • Обчислювальна механіка
 • Системи наземного транспорту
 • Промислова інженерія і промислове виробництво
 • Машинобудування
 • Суднобудування
 • Інше
3.2 Матеріалознавство.

Вивчення характеристик і використання різних матеріалів з метою поліпшення їх конструкції чи складу, що може підвищити їхню інженерну цінність

 • Біоматеріали
 • Кераміка та скло
 • Композитні матеріали
 • Обчислювальне та теоретичне матеріалознавство
 • Електронні, оптичні та магнітні матеріали
 • Наноматеріали
 • Полімери
 • Хімія матеріалівхімічні дослідження складу, синтезу і властивостей речовин, у тому числі конденсованих фаз (твердих, рідких, полімерів) та інтерфейсів з корисною або потенційно корисною функцією, такі як каталіз або використання сонячної енергії.
 • Інше
3.3 Екологічна інженерія.

Дослідження, які конструюють або розробляють процеси та інфраструктури для вирішення екологічних проблем, зокрема, водопостачання, утилізації відходів, або контролю забруднень.

 • Біологічне очищення (відновлення)використання біологічних агентів, таких як бактерії або рослини, для видалення або нейтралізації забруднюючих речовин. Це включає фіторемедіацію, створення штучних водно-болотних угідь для очищення стічних вод, біодеградацію (біорозкладання забруднювачів) тощо.
 • Меліорація земельзастосування інженерних (технічних) принципів і методів проектування для відновлення земель для більш продуктивного використання або до попереднього незайманого стану.
 • Контроль забрудненьзастосування інженер-них принципів і методів проектування для видалення забруднень з повітря, ґрунту або води.
 • Переробка, вторинне використання відходів –  видобуток і повторне використання корисних речовин з непотрібних предметів, сміття або відходів. Процес управління та утилізації відходів і небезпечних речовин за допомогою таких методологій, як звалища, очищення стічних вод, компостування, зменшення кількості відходів тощо.
 • Управління водними ресурсамизастосування інженерних принципів і методів проектування для поліпшення розподілу й управління водними ресурсами.
 • Антропогенні впливи на екосистемидослідження впливу змін навколишнього середовища (природних чи в результаті дії людини) на екосистеми, в тому числі емпіричні дослідження забруднення.
 • Інше
3.4.Біомедична інженерія.

Застосування інженерних принципів і проектувальних концепцій в медицині та біології для цілей охорони здоров’я.

4        ЕНЕРГЕТИКА

4.1 Фізична енергетика.

Дослідження поновлюваних енергетичних структур/процесів, включаючи виробництво та енергоефективність.

 • Гідроенергетика
 • Атомна енергія
 • Сонячна енергія
 • Стале (екологічно орієнтоване) проектування
 • Геотермальна енергія
 • Вітрова енергія
 •  Інше

 

4.2 Хімічна енергетика.

Дослідження, що включають біологічні та хімічні процеси у поновлюваних джерелах енергії, екологічно чистий транспорт та альтернативні види палива.

 • Альтернативні види палива
 • Обчислювальна енергетика
 • Викопне паливо
 • Розробка паливних елементів і батарей (акумуляторів)
 • Мікробні паливні елементи
 • Сонячна енергія
 •   Інше

 

5  РОБОТОТЕХНІКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАШИНИ

Дослідження, в яких використання машинного інтелекту має першорядне значення для скорочення залежності від людського втручання.
 • Біомеханіка (інженерні галузі біоніка та біоміметика – «дослідження та апарати, які імітують у техніці механіку біологічних систем»).
 • Когнітивні системи
 • Теорія управління
 • Кінематика роботів
 • Машинне навчання (не навчання за допомогою машин, а створення та/або дослідження алгоритмів, які можуть навчатися з отриманих даних).
 • Інше

 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

6.1 Вбудовані системи.

Дослідження, що включають електричні системи, в яких інформація передається за допомогою сигналів і або у вигляді хвиль, для цілей підвищення комунікацій, управління та/або зондування.

 • Електричні та електронні схеми
 • Інтернет речей
 • Мікроконтролери
 •  Мережеві комунікації та передача даних
 • Оптика
 • Сенсори (датчики)
 • Обробка сигналів
 • Інше
6.2 Системне програмне забезпечення.

Дослідження або розробка програмного забезпечення, інформаційних процесів і методологій для демонстрування, аналізу чи управління процесом/рішенням.

 

 • Алгоритми
 • Кібербезпека
 • Бази даних
 • Мови програмування
 • Операційні системи
 • Інше
6.3 Обчислювальне (комп’ютерне) біомоделювання.

Дослідження, які включають комп’ютерне моделювання біологічних систем, найчастіше з метою розуміння процесів розвитку, співпраці (взаємодії) та виживання клітин або організмів.